การอบรมหลักสูตรอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ระบบ online)

รุ่นที่ 1 สมัครขยายถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 (เต็มแล้ว)

รุ่นที่ 2 สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

https://govofficial.bcnnv.ac.th

การสมัคร

วิธีการสมัคร

1.ผู้สมัครลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพระบรมราชชนนก ทางเว็บไซต์ http://co-dev.pi.ac.th คลิกวิธีการสมัคร
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รหัส 02020002
(เต็มแล้ว)
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 รหัส 02020005

2.หนังสืออนุมัติให้ลาพร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (สามารถใช้หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมแทนได้)

3. ส่งเอกสารการสมัครมายัง E-mail info@bcnnv.ac.th

4. รอการประกาศรายชื่อและชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ระบบ online)

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท

สอบถามข้อมูล

1.อาจารย์เกตุนรินทร์ บุญคล้าย

โทร. 0 2540 6500 ต่อ 2565 และ 09 5752 92292.คุณประภาวันตรี แก้วสุกใส

โทร 0 2540 6500 ต่อ 2454 และ 08 0241 6029